[ Yürürlük Tarihi: 18.11.2023 ]

Era Maske ("Şirket" veya "Veri Sorumlusu"), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin amaçları, hukuki sebepleri ve veri sahiplerinin haklarını belirleyerek, kişisel verilerinizi koruma altına almaktadır.

Şirket, KVKK uyarınca "Veri Sorumlusu" olarak adlandırılan, kişisel verilerin işlenmesi konusunda karar veren, belirleyen ve yöneten kuruluştur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket olarak, kişisel verilerinizi yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz. Bu amaçlar:

 • Sizlere sunduğumuz hizmetleri sunmak,
 • Sizlere özel kampanya ve indirimler hakkında bilgi vermek,
 • Sizlerle iletişim kurmak,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sınırlı tutulmaktadır. Bu amaçların dışında kullanılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Şirketimiz, yasal sınırlamalar dahilinde ve sözlü, yazılı veya elektronik olarak gerçekleştirilen çeşitli faaliyetler sırasında, iş ilişkilerinin yürütülmesi için gerekli olan kişisel verileri toplayabilir. Toplanan kişisel veriler, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunulabilmesi, müşteri taleplerinin yanıtlanabilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirket içi raporlama ve diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenir.

Toplanan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz:

 • Müşteri ve tedarikçi kaydı oluşturmak ve yönetmek
 • Hizmetlerimizle ilgili taleplerinizi karşılamak ve iletişim kurmak
 • İlgili mevzuatın öngördüğü yükümlülüklerimizi yerine getirmek
 • Kampanyalarımızdan faydalanmanızı sağlamak
 • Müşteri memnuniyeti araştırmaları yapmak ve müşteri deneyimini geliştirmek
 • Hukuki ve teknik iş süreçlerimizi yönetmek ve güncellemek
 • Talep edilen ürün ve hizmetleri sunmak ve satış işlemlerini gerçekleştirmek.

Şirket olarak işlenen kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak, yasal zorunluluklar haricinde üçüncü kişilere aktarılmayacak veya satılmayacaktır.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, yasal mevzuatın izin verdiği hallerde ve işbu KVKK aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla, ilgili taraflara aktarılabilecektir. Bu taraflar; ürün/hizmetlerimizi sunmak üzere iş birliği içinde olduğumuz, program ortaklıkları yaptığımız, finansal hizmetler sunan, danışmanlık hizmetleri aldığımız, hukuki destek aldığımız kişi veya kuruluşlar olabilir. Ayrıca, kişisel verileriniz, belirli durumlarda kamu kurum ve kuruluşlarına da aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, yasal mevzuatın izin verdiği hallerde ve işbu KVKK aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla, yurt içinde ve yurt dışındaki bulut bilişim hizmeti sağlayan tedarikçilere de aktarılabilecektir.

Şirket, aktarım yapılan kişi ve kuruluşlarla ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini alacak ve gerektiğinde sözleşme yaparak kişisel verilerin korunmasını sağlayacaktır.

Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi

Şirket tarafından kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve saklanması, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak gerçekleştirilmektedir. Kişisel verileriniz, Şirket tarafından belirli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşme yapılması, yürütülmesi ve ifası, meşru menfaatlerimizin korunması gibi amaçlarla toplanmaktadır.

Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak, Veri Sahibi aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Sahibi, yukarıda sayılan haklarını, KVK Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu'na başvurarak kullanabilir. İlgili başvurular Veri Sorumlusu tarafından en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Veri Güvenliği

Şirket, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, işletmemiz, veri güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda gerekli tedbirleri almakta ve verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak için gereken her türlü önlemi almaktadır.

Bu amaçla, işletmemiz, sadece yetkili kişilerin erişimine izin verilen veri tabanları kullanmakta, güncel güvenlik yazılımları kullanmakta, veri yedeklemesi yapmakta, sistemlerdeki açıkları düzenli olarak tespit etmek ve kapatmak için testler yapmaktadır. Ayrıca, işletmemiz çalışanlarına, kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği ile ilgili düzenli eğitimler vermektedir.

Ancak, tüm bu tedbirlere rağmen, teknolojik gelişmeler nedeniyle oluşabilecek risklerin tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bu nedenle, işletmemiz, olası bir veri ihlali durumunda, gerekli tüm adımları atarak veri sahiplerini en kısa sürede bilgilendirmek ve bu konuda gereken diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek için tüm çabayı gösterecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Şikayetler ve İletişim Bilgileri

Veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin her türlü taleplerini, Veri Sorumlusu'na iletebilirler. Veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak doğrudan Veri Sorumlusu'na şikayetlerini de iletebilirler.

Şirket olarak, kişisel verilerin korunmasına ilişkin taleplerinizi aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle paylaşabilirsiniz:

 • +90 216 394 47 59
 • Orta Mh. Demokrasi Cd. Mümtaz Sk. No:15, 34956 Tuzla / İstanbul

Ayrıca, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili olarak şikayetlerinizi ilgili mevzuat uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na iletebilirsiniz. Kurumun iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

 • Bilkent Plaza B3 Blok 06560 Çankaya/Ankara
 • +90 312 216 50 00
 • kvkk@kvkk.gov.tr

Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Kişisel verileriniz hakkında daha fazlası için görüntüleyin.